Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.zsp2.miastorybnik.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.zsp2.miastorybnik.pl/


Data publikacji strony internetowej: 2011-12-09

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 2021-12-01


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Matuszek, adres poczty elektronicznej zsp_nr2.rybnik@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 13 125. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, ul. Gustawa Morcinka 18.
- Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście ogólnodostępne. Wejście wymaga pokonania 4 stopni. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.
- Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych - korytarze na jednym poziomie, natomiast w komunikacji pionowej występują bariery, tj.: brak wind.
- Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   
2. Budynek Przedszkola nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, ul. Gustawa Morcinka 18.
- Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne. Wejście wymaga pokonania 2 stopni. Brak podjazdu dla wózków.

- Przestrzeń komunikacyjna budynku wolna od barier poziomych - korytarze i sale na jednym poziomie.
- Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

- Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   
3. Budynek Oddziału Zewnętrznego Przedszkola nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku w Rybniku zorganizowanego przy Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała i Świętej Barbary w Rybniku, ul. ks. Piotra Skargi 46.
- Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne na poziomie gruntu.
- Przestrzeń komunikacyjna budynku wolna od barier poziomych - korytarze i sale na jednym poziomie.
- Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej